Friday, November 14, 2008By Glenn Ferguson (The Flash)